Elgesio taisyklės

1. Nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus;
2. Atsinešti reikalingas mokymo priemones;
3. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;
4. Įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasisveikinimą;
5. Pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;
6. Lankyti kiekvieną pamoką. Savavališkai nepasišalintiu iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti klasės vadovo sutikimą. Praleidus vienos dienos pamokas atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus kelių dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą;
7. Pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;
8. Gimnazijoje ir jos teritorijoje nerūkyti, neturėti tabako ir elektroninių cigarečių, nevartoti svaiginamų gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių, negadinti gimnazijos inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių iš gimnazijos bibliotekos.
9. Rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budinčią rūbininkę ar į klasės auklėtoją;
10. Bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti. Valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
11. Diskotekose, kituose užklasiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčių reikalavimus;
12. Mokykloje negalima žaisti azartinių žaidimų su pinigais ir kortomis;
13. Nesinaudoti mobiliais telefonais ir fotoaparatais pamokų metu.