Priėmimas

Į gimnaziją priimami visi gimnazijai priskirtoje teritorijoje gyvenantys vaikai, iš kitai gimnazijai priskirtos teritorijos ar savivaldybės – jei yra laisvų vietų.

Norintiems mokytis moksleiviams nevykdoma jokia atranka, tačiau jie privalo pateikti Apraše ir „Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio bendrojo lavinimo mokyklos tvarkoje“ nurodytus dokumentus: prašymą gimnazijos direktoriui, įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Asmens priėmimas į gimnaziją įforminamas mokymo sutartimi, kurioje pasirašo  gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas ir kurioje nurodyti abiejų pusių įsipareigojimai.