Biblioteka

Rekomenduojamos literatūros pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą sąrašas čia…

 

APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS TVARKA

Vadovėliai, jų komplektų dalys įsigyjami už mokinio krepšelio lėšas tiesiogiai iš leidyklų pateikiant užsakymus tiekėjams. Dalis krepšelyje esančių lėšų paliekama vėlesniam laikui – vadovėlių įsigijimui mokslo metų eigoje. Vadovėliai pagal klasėje esančių moksleivių skaičių išduodami dalykų mokytojams, kurie savo ruožtu išdalina juos moksleiviams mokslo metų pradžioje ir surenka jiems pasibaigus.

Pratybų sąsiuvinius moksleiviai įsigyja už savo lėšas vadovaudamiesi mokytojų rekomendacijomis arba už surinktus iš moksleivių pinigus juos nuperka patys mokytojai.

Už suplėšytą, sugadintą vadovėlį mokama pusė jo kainos, už prapuldytą – visa vadovėlio kaina. Praradęs arba nepataisomai sugadinę kitokį spaudinį skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba atlyginti dešimteriopai jo rinkos kaina. Sugadintą gimnazijos turtą moksleivis privalo materialiai atlyginti.

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

1.  Bibliotekos fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
2. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
3. Informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žodynai, žinynai ir vertingi spaudiniai į namus neišduodami.
4. Praradęs arba nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba atlyginti dešimteriopai jo rinkos kaina.
5. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
6. Vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti bibliotekos vidaus darbams.
7. Už suplėšytą, sugadintą mokymo vadovėlį, mokama pusė vadovėlio kainos.
8. Už prapuldytą mokymo vadovėlį, mokama visa vadovėlio kaina.
9. Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi biblioteka taisykles, bus atimta teisė naudotis biblioteka.

RENGINIAI

Respublikinis virtualų fotografijų konkursas “Aš, knyga ir pavasaris”

Garsinio skaitymo piknikas (taip pat Mokyklos biblioteka)

 Baigėsi spalio mėnesio renginiai bibliotekoje

Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Renginys bibliotekoje

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka

Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Pratęsta garsinio skaitymo tradicija

Parodos atidarymas