Tūkstantmečio mokyklos II

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53Eur (iš jų Šakių rajono savivaldybei skirta 1 500 000Eur).

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 (iš jų Šakių rajono savivaldybei skirta 1 500 000Eur).

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Šio projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rodiklius:


Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius skaičius 75
Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų pokytis proc. >50 (2026 m.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė vnt 1
Įgyvendinta viešinimo kampanija vnt 1
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis proc. 50
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.) proc. 45
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) proc. 1,8
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius) skaičius 11,9
Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas Vietų skaičius Skaičiuojama pagal faktą

Numatomos veiklos

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. 

1-3 punktuose numatytos veiklos vyks keturiose srityse (lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo), kaip numatyta suderintuose Pažangos planuose ir jos bus įgyvendinamos projekte dalyvaujančiose savivaldybėse ir mokyklose. Projekto metu savivaldybėms bus teikiamos konsultacijos bei rengiamos rekomendacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo ir mokyklų veiklos tobulinimo, bus atliekama įgyvendinamų veiklų stebėsena, tęsiamas TŪM komunikacijos strategijos įgyvendinimas, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte). 

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
  •  

  Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

KONTAKTAI

Judita Šarpienė
Programos vadovė-ekspertė (STEAM)
 
*phones*+370 610 90116
Eglė Kirliauskaitė
Komunikacijos ekspertė
*phones*+37065942595